Další právní služby

Kromě samostatně popsaných právních služeb v oblasti dopravních nehod a rodinného práva nabízím tyto další právní služby:

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení patří mezi tradiční právní službu, kterou jsou oprávněni poskytovat výlučně advokáti. Jako obhájce budu v trestním řízení zejména:

 • hájit zájmy klienta a dohlížet nad zákonností postupu orgánů činných v trestním řízení
 • přítomen všem úkonům trestního řízení, v jejichž průběhu se s klientem budu moci také radit, kdykoliv o to požádá
 • oprávněn s klientem vykonat poradu bez omezení i tehdy, bude-li vazebně zajištěn
 • za klienta oprávněn činit návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky, nahlížet do trestního spisu
 • společně s klientem přítomen všem soudním jednáním

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Každý zaměstnanec, jehož pracovní poměr byl založen pracovní smlouvou nebo některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, má právo na náhrady škody nebo nemajetkové újmy na zdraví, která mu vznikne při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Klientům, kterým se stal pracovní úraz nebo u kterých se projevila nemoc z povolání, nabízím zcela bezplatnou první konzultaci zaměřenou na objasnění vzniklých nároků a vysvětlení dalšího postupu při jejich uplatňování. V právním zastoupení klientů následně:

 • vyčíslím nároky vzešlé z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a tyto nároky uplatním vůči zaměstnavateli
 • jednám se zaměstnavatelem o možnostech mimosoudního odškodnění
 • vstoupím do jednání s Českou pojišťovnou, a.s. nebo s Kooperativa pojišťovnou, a.s., které jsou jako jediné dvě pojišťovny na území ČR poskytovateli zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • v případě potřeby zadám vypracování znaleckých posudků k vyčíslení nemajetkové újmy na zdraví
 • vymáhám nároky soudní cestou

Zastupování před soudy

Český právní řád umožňuje zahájení nepřeberného množství rozličných soudních sporů, jejichž aktivním účastníkem se člověk může stát mnohdy zcela nečekaně a bez předchozího varování. Jako advokát své klienty zastupuji nejčastěji v následujících typech soudních řízení o:

 • zaplacení dluhu (z půjčky, z nájmu, dlužná mzda, z porušení smlouvy, apod.)
 • náhradu škody anebo nemajetkové újmy na osobnostních právech (zejm. újma na zdraví či osobnostních právech)
 • určení vlastnického práva k nemovité věci
 • rozvod manželství
 • svěření nezletilého dítěte do péče jednoho z rodičů nebo do střídavé péče
 • výživné na nezletilé i zletilé děti, rozvedeného manžela či manželku, nebo neprovdanou matku
 • vypořádání společného jmění manželů nebo podílového spoluvlastnictví
 • neplatnosti právního jednání (např. výpovědi z nájmu bytu, výpovědi z pracovního poměru, závěti, apod.)

Převody nemovitostí

Prodej, koupě nebo darování nemovitosti bývají zpravidla zásadním životním rozhodnutím, u nichž jakákoliv chyba může mít velmi nepříjemné následky. Pokud tedy plánujete převést nebo nabýt nemovitost, mohu pro Vás:

 • sepsat kupní nebo darovací smlouvu
 • zkontrolovat smlouvy připravené jiným advokátem nebo realitní kanceláří
 • připravit návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • úředně ověřit podpisy na příslušných vkladových listinách
 • realizovat advokátní úschovu kupní ceny na zvláštním depozitním účtu

Sepisování smluv

K advokátní činnosti neodmyslitelně patří sepisování či revize různorodých smluv a nejinak je tomu i v mé advokátní praxi. Nejčastěji pro klienty sepisuji či reviduji:

 • kupní a darovací smlouvy
 • nájemní smlouvy na nemovité i movité věci
 • dohody o vypořádání společného jmění manželů
 • smlouvy o zřízení služebností (věcných břemen)
 • dohody o uznání dluhu
 • pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • dohody o výši náhrady škody nebo nemajetkové újmy

Vymáhání pohledávek

Nesplácení dluhů je zejména v poslední době značně rozšířený nešvar mezi dlužníky, kteří ke svým závazkům mnohdy přistupují pasivně a odmítají svůj dluh zaplatit řádně a včas. V oblasti vymáhání pohledávek mohu klientům nabídnout především:

 • zjištění majetkových poměrů dlužníka z veřejně dostupných rejstříků (dálkový přístup do katastru nemovitostí, sledování dlužníka v insolvenčním rejstříku, ověření počtu exekucí v centrální evidence exekucí)
 • posouzení efektivnosti vymáhání konkrétní pohledávky s ohledem na osobu a zjištěné majetkové poměry dlužníka
 • sepis předsoudní výzvy k dobrovolné úhradě dluhu
 • jednání s dlužníkem o možnostech mimosoudní úhrady dluhu včetně případného splátkového kalendáře či uznání dluhu s doložkou přímé vykonatelnosti
 • soudní vymáhání dluhu
 • zastupování klienta jako věřitele v exekučním řízení vůči dlužníkovi
 • okamžitý přístup k informacím o průběhu exekučního řízení vůči dlužníkovi díky online připojení k exekučnímu spisu

Rychlý kontakt

Beroun: Husovo náměstí 82
+420 777 598 726
martin@matusevsky.cz

Aktuality

 • 30.7.2021
  Letní dovolená

  Vážení klienti, od 31.7.2021 do 15.8.2021 (včetně) čerpám dovolenou, a proto budu zcela nedostupný. V případě potřeby mně prosím kontaktujte po mém návratu. Všem přeji krásné léto

 • 28.2.2021
  Omezení pohybu

  V souvislosti s omezením pohybu z důvodu pandemické situace s účinností od 1.3.2021 doporučuji klientům, kteří mají naplánovanou poradu v mé advokátní kanceláři a kteří bydlí v jiném okrese, aby si raději připravili čestné prohlášení, do něhož uvedou jako důvod cesty mimo okres: "neodkladná právní porada s advokátem Mgr. Martinem Matuševským". Čestné prohlášení je možné stáhnout např. zde: https://www.mvcr.cz/soubor/cestne-prohlaseni-vzor-pdf.aspx Porada samozřejmě proběhne za dodržování stanovených hygienických pravidel (respirátor FFP2, dezinfekce rukou, apod.).

 • 6.4.2020
  Mimořádný stav

  Od vyhlášení nouzového stavu uplynuly již více než tři týdny, v průběhu kterých jsem neměl ani jedno soudní jednání, protože soudy vyřizují pouze nejnaléhavější případy, a neměl jsem ani jednu osobní poradu s klientem, neboť se všichni máme chovat především zodpovědně. To však neznamená, že bych zahálel, neboť za tři týdny nouzového stavu jsem pro klienty vymohl po pojišťovnách mimosoudně jen ze své kanceláře odškodnění přesahující v souhrnu částku 2.300.000 Kč. Já totiž moc dobře vím, že poškození z dopravních nehod, pracovních úrazů nebo nemocí z povolání potřebují pomoci ještě mnohem více, protože jejich situace (a situace jejich rodin) byla obtížná ještě před pandemií, a proto se i přes komplikace, které současná situace přináší, snažím ze všech sil. Chtěl bych proto všechny poškozené ujistit, že stále pracuji naplno (byť v podstatě nevycházím z kanceláře) a jsem tady pro Vás. Nebojte se mně zavolat, nebo napsat email i v průběhu nouzového stavu, a já udělám vše, co bude v mých možnostech, abych odškodnění vymohl i pro Vás.

 • 29.5.2018
  Dopravní nehoda

  Dnes se skončil soudní spor vlekoucí se téměř dva roky. Pro klienta, který se vážně zranil při dopravní nehodě, jsem vysoudil 3,3 miliony, ačkoliv pojišťovna byla na začátku ochotna dobrovolně zaplatit jen 700.000 Kč. Jasný důkaz pro všechny, že se vyplácí nebát se sporu s pojišťovnou a dotáhnout to až do konce.